Tin cũ hơn

THÔNG BÁO TỪ TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT VỀ “ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN”


Kính gửi: Quý Khách hàng,

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (“BHBV”) xin trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc BHBV áp dụng Điều khoản chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Điều khoản và Điều kiện chúng”) theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP v/v bảo vệ dữ liệu cá nhân (“BVDLCN”) được ban hành bởi Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong quá trình thiết lập mối quan hệ giữa BHBV và Quý khách hàng, BHBV có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng, BHBV cam kết đảm bảo an toàn và BVDLCN của Quý Khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều khoản và Điều kiện chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân là một phần không thể tách rời của các thỏa thuận, điều khoản và điều kiện chi phối mối quan hệ giữa BHBV và Quý Khách hàng.

Điều khoản và Điều kiện chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân này bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

  • Thu thập dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng;
  • Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng;
  • Biện pháp Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng;
  • Thông tin liên hệ xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng.

Điều khoản và Điều kiện chung này có thể được sửa đổi theo thời gian. Thông báo về bất kỳ sự sửa đổi nào sẽ được đăng tải trên trang chủ Website của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt: (https://www.baoviet.com.vn/insurance/) và/hoặc các phương tiện liên lạc khác mà BHBV cho là phù hợp.

Nhấn để xem chi tiết tại đây

Trường hợp Quý Khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều khoản và Điều kiện chung về BVDLCN hoặc các vấn đề liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

(1) Trung tâm dịch vụ khách hàng: 1900558899

(2) Các Công ty thành viên, chi nhánh và phòng giao dịch của BHBV.

 
Chia sẻ bài viết qua: