Tin cũ hơn

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ BẢO VỆ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN


  • (Hiệu lực từ ngày 01/07/2023)
  • Khách hàng đồng ý áp dụng, phối hợp và cam kết tuân thủ Điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.
 Chia sẻ bài viết qua: