• Cỡ chữ
 
 • Chia sẻ
 • In trang   
Website của Bảo Việt
Hoạt động xã hội > Tài trợ > Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ xin tài trợ của Bảo Việt
Tài trợ

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ xin tài trợ của Bảo Việt
14.01.2011 - 12:00

1. Các tiêu chí tài trợ quyên góp

Lĩnh vực hỗ trợ
Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên tham gia hỗ trợ rất nhiều dự án tại Việt nam. Tuy nhiên, chúng tôi đặc biệt quan tâm tới các lĩnh vực giáo dục đào tạo, phúc lợi cộng đồng và bảo vệ môi trường.

Những đối tượng, phạm vi chúng tôi ưu tiên tài trợ
Ưu tiên tài trợ của Bảo Việt như sau:

 • Tài trợ trực tiếp hơn là qua đơn vị trung gian hoặc các sự kiện kêu gọi tài trợ
 • Các dự án cụ thể hơn là các dự án tổng quan
 • Các chương trình hoặc các dự án cấp vốn hoàn chỉnh một lần hơn là tài trợ các chi phí lặp lại định kỳ
 • Các tổ chức từ thiện/đơn vị tình nguyên đăng ký trong nước cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Chúng tôi sẽ không ưu tiên tài trợ cho những đối tượng, pham vi sau

 • Các cá nhân
 • Xuất bản sách, sản xuất phim/ kịch
 • Các cuộc hội thảo, hội nghị chuyên đề, triển lãm
 • Các cuộc nghiên cứu, khảo sát điều tra, các chương trình du lịch nghiên cứu, các chuyến đi nước ngoài
 • Các tổ chức và doanh nghiệp khác
 • Các hoạt đông kêu gọi tài trợ nói chung
 • Các chi phí lặp lại vô thời hạn
 • Các dự án hoặc chương trình đang trong quá trình thực hiện
 • Các khoản thanh toán bồi hoàn

2. Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ

Tiêu chí đánh giá hồ sơ
Bảo Việt đánh giá các hồ sơ dựa trên các tiêu chí sau đây:

 • Uy tín và kết quả hoạt động của tổ chức nộp hồ sơ
 • Tình trạng tài chính, bao gồm cả mức hỗ trợ (nếu có) từ các tổ chức có uy tín khác và công chúng
 • Các mục tiêu, sự cần thiết của dự án hoặc chương trình
 • Tính khả thi, lập kế hoạch, quản lý/điều phối dự án
 • Ngân sách tổng quát và hiệu quả chi phí
 • Các nguồn kinh phí khác thu được hoặc tiếp cận được
 • Thời gian thực hiện

Cách thức nộp hồ sơ
Hồ sơ phải được trình bày bằng tiếng Việt và bao gồm các nội dung sau:

 • Bản mô tả, lộ trình thực hiện và các chỉ số hoạt động của dự án hoặc chương trình
 • Bản ngân sách tổng quát bao gồm thông tin đơn giá của khoản mục chi tiêu
 • Chi tiết về các nguồn kinh phí khác thu được hoặc tiếp cận được
 • Báo cáo mới nhất của tổ chức nộp hồ sơ, báo cáo tài chính được kiểm toán và sơ đồ tổ chức (đối với các đối tương nộp hồ sơ lần đầu tiên)

Địa chỉ nộp những hồ sơ đáp ứng các tiêu chí trên:
Chị Liên – Ban Quan hệ công chúng
Tập đoàn Bảo Việt
Tầng 4, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm
Hà Nội, Việt Nam

Không nhận hồ sơ gửi qua email hoặc fax.


FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube