• Cỡ chữ
 
Website của Bảo Việt
Thông điệp

Chiến lược phát triển bền vững tập trung vào việc thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế vững chắc trong dài hạn, kết hợp với thực hiện các mục tiêu xã hội và môi trường, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan

Thách thức mang tính toàn cầu của thế kỷ 21 là giảm bớt khoảng cách giàu nghèo, đảm bảo chất lượng cuộc sống cho hơn 7 tỷ người mà không làm suy kiệt nguồn tài nguyên trái đất và vẫn duy trì sự tăng trưởng kinh tế. Để đạt được điều này chính phủ và doanh nghiệp các nước cần tìm kiếm mô hình phát triển bền vững, tức là đạt được sự cân bằng giữa yếu tố kinh tế, môi trường, và xã hội.

Tại Bảo Việt, chúng tôi không chỉ quan tâm đến mục tiêu thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhằm tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Chúng tôi cũng đồng thời nhận thấy sự khai thác quá mức nguồn tài nguyên, sự phát triển mất cân đối trong xã hội tạo ra các ảnh hưởng mang tính hệ thống và tác động ngược trở lại, hạn chế các hoạt động kinh doanh của chính doanh nghiệp. Vì vậy, chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt tập trung vào việc thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế vững chắc trong dài hạn, kết hợp với thực hiện các mục tiêu xã hội và môi trường, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan.

Với lịch sử 50 năm phát triển, chúng tôi hiểu rằng doanh nghiệp không thể tồn tại khi chỉ hướng đến các mục tiêu ngắn hạn trước mắt mà quên đi những tác động lâu dài tới môi trường và cộng đồng xung quanh. Bảo Việt tin rằng nếu mỗi doanh nghiệp có ý thức hơn về vấn đề phát triển bền vững thì có thể tạo nên những thay đổi lớn cho toàn xã hội trong hiện tại và cả thế hệ tương lai.

 FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube