• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 và ĐHĐCĐ thường niên 2015
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 và ĐHĐCĐ thường niên 2015
02.04.2015 - 05:07

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) xin công bố thông tin Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 và ĐHĐCĐ thường niên 2015  với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như các files và đường link kèm theo:

Các tài liệu bao gồm: Thông báo mời họp, mẫu chỉ định đại diện theo uỷ quyền dự họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết và các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua đối với từng vấn đề trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tập đoàn Bảo Việt đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử tại các đường link sau đây:

 
 


FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube