• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Tập đoàn Bảo Việt
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Tập đoàn Bảo Việt
19.06.2020 - 06:48

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo:

Do số lượng và dung lượng tài liệu đính kèm lớn, vui lòng tham khảo các tài liệu tại đường link sau:

https://baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Dai-hoi-dong-co-dong--AGM/Tai-lieu-Dai-hoi-dong-co-dong-nam-2020-cua-Tap-doan-Bao-Viet/143/5255/MediaCenterDetail/ 

 

 FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube