• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt công bố chiến lược mới tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2011
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt công bố chiến lược mới tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2011
19.04.2011 - 12:00

Chiến lược kinh doanh mới giai đoạn 2011-2015 của Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng hoạt động bảo hiểm - ngân hàng - đầu tư

Tập đoàn Bảo Việt (TĐBV) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2011 tại Khách sạn Melia, Hà Nội.

Tại Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông TĐBV đã xem xét và thông qua một số nội dung: báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2010 và kế hoạch năm 2011, chiến lược kinh doanh 5 năm và bầu thành viên Hội đồng Quản trị

Đón đọc các kết quả trong nghị quyết được thông qua:

Đại hội cũng nhất trí phương án chi trả cổ tức cho năm 2010 là 1.200 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng số tiền 816,5 tỷ đồng. Mức chi trả cổ tức năm 2010 với tỷ lệ 12% tính trên vốn điều lệ mới này cao hơn tỷ lệ 11% kế hoạch cổ tức được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2010.

Tại Đại hội đồng cổ đông, TĐBV đồng thời giới thiệu Báo cáo thường niên năm 2010. Đây là báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010 hợp nhất toàn Tập đoàn được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS). TĐBV là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam thực hiện báo cáo tài chính theo Chuẩn mực Kế toán Quốc tế nhằm tăng cường tính minh bạch, hỗ trợ mục tiêu nghiên cứu và phân tích. Các báo cáo được cung cấp tại đây.

Chiến lược mới 5 năm giai đoạn 2011-2015 của Tập đoàn Bảo Việt

Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua kế hoạch chiến lược mới 5 năm giai đoạn 2011-2015 của TĐBV. Lộ trình triển khai chiến lược mới sẽ theo 3 giai đoạn với mục tiêu củng cố vị thế của TĐBV là Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam.

Giai đoạn 2011-2012: Xây dựng "Một Bảo Việt trên Một nền tảng mới", tập trung xây dựng nền tảng công nghệ thông tin thống nhất, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu khách hàng chung, đầu tư phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đổi mới quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế, hoàn thiện hệ thống thương hiệu thống nhất, tăng cường năng lực tài chính thông qua tăng vốn, phát triển sản phẩm dịch vụ mới.

Giai đoạn 2012-2013: Chuyển đổi mô hình kinh doanh, thực hiện chuyển biến mạnh mẽ trong chất lượng dịch vụ khách hàng, chú trọng khách hàng cá nhân, cung cấp các dịch vụ tài chính kết hợp, phát triển lĩnh vực kinh doanh mới, hoàn thành chuyển đổi quản lý tập trung - dịch vụ tại chỗ.

Giai đoạn 2013-2015: Tạo sự chuyển biến mạnh trong tăng trưởng doanh thu và hiệu quả, khẳng định sự chuyên nghiệp và hợp tác nội bộ mạnh mẽ, khẳng định thương hiệu và chất lượng dịch vụ hàng đầu Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, trở thành một Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực.

Mục tiêu chiến lược 5 năm hợp nhất toàn Tập đoàn

  • Tăng trưởng Tổng tài sản bình quân hàng năm 17%, đạt 100.000 tỷ đồng đến cuối năm 2015
  • Tăng trưởng Tổng doanh thu bình quân hàng năm 16%, đạt 26.000-28.000 tỷ đồng đến cuối năm 2015
  • Tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế (LNST) bình quân hàng năm 23%, đạt 2.600-2.800 tỷ đồng. LNST thuộc Tập đoàn Bảo Việt đạt 2.200-2.300 tỷ đồng.

Mục tiêu 5 năm của Tập đoàn Bảo Việt (công ty mẹ)

  • Tăng vốn điều lệ đến năm 2015 đạt 9.500 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu tăng vốn, phát triển hoạt động kinh doanh của các công ty con, vốn chủ sở hữu đạt 14.320 tỷ đồng cuối năm 2015
  • Tăng trưởng Tổng doanh thu bình quân hàng năm 12%, đạt 2.100-2.200 tỷ đồng cuối năm 2015
  • Tăng trưởng LNST bình quân hàng năm 15%, đạt 1.500-1.700 tỷ đồng cuối năm 2015
  • Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ năm 2015 đạt 16-18%, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 dự kiến đạt 14-16%.

Mục tiêu chiến lược 5 năm đối với các lĩnh vực kinh doanh chính

Bảo hiểm phi nhân thọ: Giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về thị phần doanh thu phí bảo hiểm giữ lại. Cuối năm 2015, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 8.800 tỷ đồng, LNST đạt 480 tỷ đồng.

Bảo hiểm nhân thọ: Giữ vững vị trí hàng đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ về doanh thu phí và chất lượng dịch vụ. Cuối năm 2015, doanh thu phí bảo hiểm đạt 6.700 tỷ đồng, doanh thu khai thác mới đạt 1.971 tỷ đồng, tăng trưởng hàng năm 21%, LNST đạt 580 tỷ đồng.

Ngân hàng: Trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu về chất lượng dịch vụ. Cuối năm 2015, LNST đạt 1.350 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 70.000 tỷ đồng, huy động vốn đạt 52.000 tỷ đồng.

Chứng khoán: Trở thành công ty chứng khoán hàng đầu về thị phần môi giới. Cuối năm 2015, tổng doanh thu đạt 565 tỷ đồng, LNST đạt 370 tỷ đồng.

Quản lý quỹ: Trở thành công ty quản l ý quỹ hàng đầu Việt Nam về tổng tài sản quản l ý, chất lượng dịch vụ và đa dạng sản phẩm. Cuối năm 2015, quy mô tổng tài sản quản l ý đạt 34.600 tỷ đồng, tổng doanh thu đạt 118 tỷ đồng, LNST đạt 43 tỷ đồng.

******

Tập đoàn Bảo Việt là một trong những tập đoàn tài chính – bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Với lịch sử phát triển từ năm 1965, TĐBV tự hào là công ty bảo hiểm đầu tiên thành lập tại Việt Nam. Hiện tại Tập đoàn có trụ sở tại Hà Nội, với hơn 145 chi nhánh trên khắp cả nước. Từ tháng 6/2009, cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Tập đoàn cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện, bao gồm bảo hiểm, ngân hàng, quản l ý quỹ, chứng khoán và đầu tư. Tại thời điểm 31/12/2010, Tập đoàn có tổng tài sản thuần lên tới 10.668 tỷ đồng. HSBC là đối tác chiến lược nước ngoài duy nhất của TĐBV và hiện đang sở hữu 18% cổ phần của Tập đoàn. Thông tin chi tiết của TĐBV có thể xem tại website www.baoviet.com.vn

 FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube