Page 40 - 20210820 Baoviet Holdings - Magazine July 2021
P. 40

 NGHIÊN CỨU TRAO ÐỔI
 HỆ SINH THÁI API MỞ
Giúp xây dựng và phát triển một hệ sinh thái tích hợp nghiệp vụ bảo hiểm với chuyển đổi số
Dương Thành Phao
Tập đoàn Bảo Việt
 40
SỐ2|2021
Tạp chí tài chính - bảo hiểm
   


   38   39   40   41   42