Page 38 - 20210820 Baoviet Holdings - Magazine July 2021
P. 38

 NGHIÊN CỨU TRAO ÐỔI
Một số định hướng nhằm phát triển Fintech tại Việt Nam
Xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ cùng với sự cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính diễn ra trên phạm vi toàn cầu, với những ứng dụng thành tựu mới nhất của tiến bộ khoa học công nghệ trong các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng, kỳ vọng của người tiêu dùng dang dần thay đổi. Sự xuất hiện của Fintech đã dẫn đến các thay đổi mang tính cấu trúc và cách thức vận hành của hệ thống ngân hàng nói riêng và thị trường tài chính nói chung.
38
SỐ2|2021
Tạp chí tài chính - bảo hiểm

   36   37   38   39   40