Skip to main content

trang chủ Quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp

Trong những năm vừa qua, dưới sự định hướng và chỉ đạo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Tập đoàn Bảo Việt đã áp dụng Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ Tốt nhất dành cho các Công ty đại chúng tại Việt Nam (xuất bản lần đầu vào tháng 9/2019), như một kim chỉ nam nhằm xác định một lộ trình cải thiện các chuẩn mực và thông lệ quản trị, giảm thiểu rủi ro và hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng lâu dài của doanh nghiệp.

Các nguyên tắc

1. Đảm bảo cơ cấu quản trị hiệu quả

2. Đảm bảo quyền lợi cổ đông, đối xử công bằng giữa các cổ đông

3. Đảm bảo vai trò, quyền lợi của các bên liên quan

4. Đảm bảo minh bạch trong mọi hoạt động của doanh nghiệp

5. Đảm bảo Hội đồng quản trị và ban kiểm soát lãnh đạo và kiểm soát hoạt động doanh nghiệp có hiệu quả
 

Giá trị cốt lõi

Trách nhiệm - Bảo vệ quyền lợi của các cổ đông và đảm bảo sự đối xử công bằng đối với mọi cổ đông, kể cả các cổ đông nhỏ lẻ và các cổ đông nước ngoài.

Minh bạch - Đảm bảo việc công khai thông tin về các vấn đề quan trọng liên quan tới doanh nghiệp bao gồm tình hình tài chính, kết quả hoạt động, quyền sở hữu, và các cơ cấu kiểm soát luôn được thực hiện một cách kịp thời và chính xác.

Công bằng - Công nhận quyền lợi của các bên có quyền lợi liên quan theo duy định của pháp luật và khuyến khích sự hợp tác tích cực giữa các bên có quyền lợi liên quan trong việc tạo ra của cải, công ăn việc làm và đảm bảo tính bền vững về mặt tài chính của Bảo Việt.

Trách nhiệm giải trình - Đảm bảo việc cung cấp định hướng chiến lược cho công ty, đảm bảo việc giám sát có hiệu lực từ HĐQT, đảm bảo việc giải trình của HĐQT trước công ty và các cổ đông.

Bền vững - Đảm bảo mang lại lợi ích lâu dài và bền vững cho cổ đông và đảm bảo hài hòa các yếu tố quản trị liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và môi trường.
 

Cơ cấu cổ đông và tỷ lệ sở hữu hiện hành

  • Tính tới năm: 2022

  • Cá nhân Tổ chức

STT Danh mục Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ Số lượng cđ Cơ cấu cổ đông
00 Cổ đông nhà nước 504.664.200 67,98% 2
2 0
01 Cổ đông sáng lập /cổ đông FDI 482.509.800 65% 1
1 0
02 Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% cp trở lên) 646.455.221 67,98% 2
2 0
03 Công đoàn Công ty 140.759 67,98% 1
1 0
04 Cổ phiếu quỹ 0 67,98% 0
0 0
05 Cổ đông khác 73.572.384 67,98% 9.282
165 9.117
Tổng cộng 742.322.764 100% 9.286
169 9.117
Trong nước 523.366.726 70,5% 8.634
62 8.572
Nước ngoài 218.956.038 29,5% 652
107 545

Quản trị Doanh nghiệp

Bảo Việt thực hiện cổ phần hóa thành công và bắt đầu hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ tháng 10/2007 theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con.

Từ ngày 19/3/2019, mô hình quản trị doanh nghiệp mới đã được áp dụng tại Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt. Theo đó mô hình quản trị doanh nghiệp bao gồm: Đại hội Đồng cổ đông; Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị (bao gồm các Ủy ban chức năng); Ban Điều hành và các Ban chức năng. Cơ cấu tổ chức của Công ty Mẹ được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo các Ban chức năng, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

Nhìn chung, mô hình quản trị được áp dụng hiện nay đã được xây dựng và tiệm cận với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Việc cơ cấu lại mô hình quản trị đã bước đầu tăng cường hiệu quả quản lý, quản trị điều hành, nâng cao hiệu quả quản trị của Hội đồng Quản trị (HĐQT) đối với bộ máy điều hành; thực hiện chức năng quản trị vốn đầu tư của chủ sở hữu là Tập đoàn Bảo Việt tại các công ty con thông qua hệ thống các quy chế quản trị xuyên suốt toàn Tập đoàn về chiến lược, đầu tư, quản lý rủi ro, kiểm tra kiểm soát và cơ chế bổ nhiệm và báo cáo của người đại diện vốn của Tập đoàn tại các công ty con do Tập đoàn đầu tư vốn.

Để nâng cao hiệu quả quản trị công ty theo chuẩn mực quốc tế, HĐQT đã thành lập các Ủy ban, Hội đồng chức năng giúp việc để có thể thực hiện công tác chỉ đạo chiến lược, kiểm toán, quản lý tài chính, rủi ro, nhân sự cao cấp và đầu tư.