Skip to main content

trang chủ Investor Relations

Investor Relations

Thông điệp từ Bảo Việt

In the context of unpredictable fluctuations in the global economy and financial market, Bao Viet has proactively performed forecasting and analysis of changes to respond to potential risks.

cổ phiếu bvH hôm nay

Các kỳ Đại hội đồng cổ đông

Tham khảo tài liệu chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tập đoàn Bảo Việt qua các năm

Why is BVH stock attractive to investors?

Tiềm năng tăng trưởng cao

Hoạt động kinh doanh
vững chắc hiệu quả

Danh mục sản phẩm
đa dạng và ưu việt

Hệ thống phân phối
quy mô lớn

Documents - Reports

Quý II

Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Công bố Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Xem chi tiết

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) kính gửi công bố Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, và các thông tin, tài liệu liên quan kèm theo:

Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Công bố thông tin giao dịch với Người có liên quan

Xem chi tiết

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) kính gửi Công bố thông tin giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với Người có liên quan: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt và Ngân hàng TMCP Bảo Việt như tài liệu kèm theo:

Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Công bố Tóm tắt sổ cổ đông tại ngày chốt danh sách

Xem chi tiết
Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) kính gửi công bố tài liệu Tóm tắt danh sách sổ cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt tại ngày đăng ký cuối cùng 31/05/2024 như tài liệu kèm theo:

Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Xem chi tiết

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) kính gửi công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như tài liệu kèm theo:

Quý II

Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Xem chi tiết

Danh sách các tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

Intergrated Report

Efficiency to Success

Sustainability Report

Sống hạnh phúc cùng Bảo Việt

Do you want to connect & cooperate with Bao Viet experts?

Dành cho các nhà đầu tư

Nâng cao chất lượng quan hệ nhà đầu tư là một phần quan trọng trong định hướng chiến lược của Bảo Việt

Ban Truyền thông Thương hiệu
Tập đoàn Bảo Việt

1. Tôi đã thực hiện quyền mua cố phiếu phát hành thêm của Tập đoàn, bằng cách nào tôi có thể nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Để hạn chế việc thất lạc sổ cổ đông do một số cổ đông chuyển công tác, thay đổi địa chỉ hoặc địa chỉ không rõ ràng, Tập đoàn sẽ gửi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông khi nhận được yêu cầu trực tiếp từ cổ đông hoặc nhóm cổ đông (thông qua email, điện thoại, công văn).

Để hạn chế việc thất lạc sổ cổ đông do một số cổ đông chuyển công tác, thay đổi địa chỉ hoặc địa chỉ không rõ ràng, Tập đoàn sẽ gửi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông khi nhận được yêu cầu trực tiếp từ cổ đông hoặc nhóm cổ đông (thông qua email, điện thoại, công văn).

2. Tôi muốn hỏi về thủ tục thực hiện điều chỉnh thông tin đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán?

Để hạn chế việc thất lạc sổ cổ đông do một số cổ đông chuyển công tác, thay đổi địa chỉ hoặc địa chỉ không rõ ràng, Tập đoàn sẽ gửi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông khi nhận được yêu cầu trực tiếp từ cổ đông hoặc nhóm cổ đông (thông qua email, điện thoại, công văn).

Để hạn chế việc thất lạc sổ cổ đông do một số cổ đông chuyển công tác, thay đổi địa chỉ hoặc địa chỉ không rõ ràng, Tập đoàn sẽ gửi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông khi nhận được yêu cầu trực tiếp từ cổ đông hoặc nhóm cổ đông (thông qua email, điện thoại, công văn).

3. Tôi muốn hỏi về Thủ tục điều chỉnh thông tin đối với cổ đông đã thực hiện lưu ký chứng khoán?

Để hạn chế việc thất lạc sổ cổ đông do một số cổ đông chuyển công tác, thay đổi địa chỉ hoặc địa chỉ không rõ ràng, Tập đoàn sẽ gửi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông khi nhận được yêu cầu trực tiếp từ cổ đông hoặc nhóm cổ đông (thông qua email, điện thoại, công văn).

Để hạn chế việc thất lạc sổ cổ đông do một số cổ đông chuyển công tác, thay đổi địa chỉ hoặc địa chỉ không rõ ràng, Tập đoàn sẽ gửi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông khi nhận được yêu cầu trực tiếp từ cổ đông hoặc nhóm cổ đông (thông qua email, điện thoại, công văn).

4 . Tôi muốn hỏi về thủ tục cấp lại sổ cổ đông khi tôi làm mất sổ.

Để hạn chế việc thất lạc sổ cổ đông do một số cổ đông chuyển công tác, thay đổi địa chỉ hoặc địa chỉ không rõ ràng, Tập đoàn sẽ gửi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông khi nhận được yêu cầu trực tiếp từ cổ đông hoặc nhóm cổ đông (thông qua email, điện thoại, công văn).

Để hạn chế việc thất lạc sổ cổ đông do một số cổ đông chuyển công tác, thay đổi địa chỉ hoặc địa chỉ không rõ ràng, Tập đoàn sẽ gửi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông khi nhận được yêu cầu trực tiếp từ cổ đông hoặc nhóm cổ đông (thông qua email, điện thoại, công văn).

5. Tôi muốn hỏi về thủ tục nhận cổ tức đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán?

Để hạn chế việc thất lạc sổ cổ đông do một số cổ đông chuyển công tác, thay đổi địa chỉ hoặc địa chỉ không rõ ràng, Tập đoàn sẽ gửi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông khi nhận được yêu cầu trực tiếp từ cổ đông hoặc nhóm cổ đông (thông qua email, điện thoại, công văn).

Để hạn chế việc thất lạc sổ cổ đông do một số cổ đông chuyển công tác, thay đổi địa chỉ hoặc địa chỉ không rõ ràng, Tập đoàn sẽ gửi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông khi nhận được yêu cầu trực tiếp từ cổ đông hoặc nhóm cổ đông (thông qua email, điện thoại, công văn).