Page 6 - 20210820 Baoviet Holdings - Magazine July 2021
P. 6

DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM TRONG KỶ NGUYÊN SỐ
              công nghệ bảo hiểm trên thế giới...
Ứng dụng công nghệ mới đã dẫn đến những thay đổi có tính đột phá của ngành bảo hiểm, thay đổi cách thức hoạt động truyền thống trong hàng trăm năm qua của ngành bảo hiểm, thay đổi hành vi mua bảo hiểm và các phương thức quản trị, điều hành của công ty bảo hiểm.
Có thể tạm tổng kết những đổi mới nhờ ứng dụng công nghệ ở những khía cạnh sau:
THỨ NHẤT
Thay đổi và cải tiến trong mọi công đoạn của chuỗi giá giá trị bảo hiểm, từ khâu nghiên cứu thị trường, marketing, thiết kế sản phẩm, đánh giá rủi ro, bán sản phẩm, dịch vụ sau bán hàng, giải quyết khiếu nại...
     6
Với sự hỗ trợ của các công cụ trí tuệ nhân tạo, big data, Internet vạn vật (IOT), blockchain... giúp doanh nghiệp bảo hiểm rút ngắn thời gian phân tích thị trường, thiết kế sản phẩm, các quy trình thẩm định rủi ro chấp nhận bảo hiểm, thẩm định giải quyết quyền lợi bảo hiểm... (có sản phẩm bảo hiểm thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm được rút
SỐ2|2021
Tạp chí tài chính - bảo hiểm
ngắn từ đơn vị tuần/ngày xuống phút), tăng cường sự tương tác giữa khách hàng và doanh nghiệp bảo hiểm, sự trải nghiệm sản phẩm dịch vụ bảo hiểm của khách hàng (thông qua các chatbox, tư vấn/trợ lý ảo...). Xuất hiện Giấy chứng nhận bảo hiểm/hợp đồng bảo hiểm điện tử, hợp đồng bảo hiểm thông minh (smart contract).
      4   5   6   7   8