Page 5 - 20210820 Baoviet Holdings - Magazine July 2021
P. 5

 DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM TRONG KỶ NGUYÊN SỐ
Ngô Trung Dũng
Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (hay còn gọi là cách mạng 4.0) đã và đang có những ảnh hưởng to lớn đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngành bảo hiểm không nằm ngoài cuộc, cũng đang có những thay đổi lớn, tận dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ.
Khái niệm “bảo hiểm công nghệ” – Insurtech (có ý nghĩa là việc ứng dụng các cải tiến và sáng kiến công nghệ để làm cho mô hình bảo hiểm hiện tại hiệu quả hơn, từ việc tạo ra sản phẩm, phân phối và quản lý các hoạt động liên quan) ngày càng trở nên phổ biến. Mặc dù khái niệm này mới chỉ xuất hiện khoảng từ cuối năm 2015, 2016 (là sự kết hợp của 2 từ tiếng Anh “Insurance” (bảo hiểm) và “technology” (công nghệ)), nhưng một trong những ứng dụng công nghệ mới đầu tiên của ngành bảo hiểm xuất hiện trước cả khi xuất hiện thuật ngữ Insurtech. Giữa những năm 1990, tập đoàn bảo hiểm Progressive (Mỹ) phát triển một thiết bị cho phép gửi các dữ liệu của xe ô tô tới nhà bảo hiểm. Thiết bị có thể ghi lại việc sử dụng xe để cho mục đích đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính phí bảo hiểm. Trong vòng 2 thập kỷ tiếp theo, Progressive chỉnh sửa, cải tiến công nghệ và cách tiếp cận. Sau này một loạt các doanh nghiệp bảo hiểm trên thế giới đã chấp nhận cách tiếp cận này và tận dụng công nghệ để phát triển 1 sản phẩm bảo hiểm ô tô mới: Bảo hiểm trên cơ sở sử dụng thời gian thực (Car usage based insurance).
        www.baobiet.com.vn
5
    3   4   5   6   7