Page 46 - 20210820 Baoviet Holdings - Magazine July 2021
P. 46

NGHIÊN CỨU TRAO ÐỔI
 Một số quy định mới cần chú ý trong
BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI
ThS.Bùi Gia Anh
Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam
  46
Theo quy định tại Điều 8 Luật kinh doanh bảo hiểm, bảo hiểm bắt buộc là loại hình bảo hiểm do pháp luật quy định về điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu mà các tổ chức cá nhân tham gia bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện; đồng thời quy định rõ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là một trong số loại bảo hiểm bắt buộc.
SỐ2|2021
Tạp chí tài chính - bảo hiểm
   

   44   45   46   47   48