Page 44 - 20210820 Baoviet Holdings - Magazine July 2021
P. 44

 NGHIÊN CỨU TRAO ÐỔI
 DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM TRONG KỶ NGUYÊN SỐ
44
SỐ2|2021
Các Công ty bảo hiểm đã nhận ra tầm quan trọng của sự phát triển trong chuyển đổi số và bắt buộc thực hiện các bước để xây dựng một hệ sinh thái chuyển đối số trong Công ty.
Theo báo cáo của tổ chức Bảo Hiểm thế giới cho biết, có hơn 72% các công ty bảo hiểm đã phát triển một hệ sinh thái tích hợp chuyển đổi số và đã cải thiện khả năng tiếp cận khách hàng theo cách ưa thích của họ và trả lời các yêu cầu dịch vụ nhanh hơn.
  Tạp chí tài chính - bảo hiểm
    42   43   44   45   46