Page 48 - 20210820 Baoviet Holdings - Magazine July 2021
P. 48

NGHIÊN CỨU TRAO ÐỔI
Từ 01/03/2021 các doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện việc cấp giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử theo quy định. Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử của các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ khác nhau về hình thức.
 48
Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử có thể tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp. Ví dụ như cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm Bảo Việt tại địa chỉ:www.baoviet. com.vn/insurance/baohiemtnds; cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm Viễn Đông có địa chỉ: tracuulian.vass.com.vn
Khách hàng có thể dùng mã Qrcode để quét tra cứu trực tiếp thông tin về hiệu lực bảo hiểm hoặc đưa đến cổng thông tin điện tử để tra cứu bảo hiểm trách nhiệm dân sự của doanh nghiệp bảo hiểm. Các bước được tra cứu hướng dẫn cụ thể như sau:
• Dùng công cụ chụp ảnh của iphone, các phần mềm quét Qrcode cho điện thoại iphone hoặc android, tính năng quét qrcode trên Zalo để quét tra cứu thông tin.
• Hoặc nhập địa chỉ cổng thông tin điện tử để tra cứu BH TNDS vào các trình duyệt web trên điện thoại như: safari, chrome, firefox để tra cứu.
• Nhập địa chỉ cổng thông tin điện tử để tra cứu BH TNDS vào các trình duyệt web trên điện điện thoại như: safari, chrome, firefox để tra cứu.
Tăng cường tính minh bạch và đơn giản hóa hồ sơ bồi thường bảo hiểm
Tại điều 12 quy định về Giám định thiệt hại và điều 14 quy định về Bồi thường bảo hiểm của Nghị định 03/2021/NĐ- CP, theo đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chi trả cho đối tượng được bồi thường bảo hiểm, trong trường hợp các vụ tai nạn không xảy ra tử vong, doanh nghiệp bảo hiểm được chủ động, có trách nhiệm phối hợp với người được bảo hiẻm và các bên liên quan thực hiện việc giám định tổn thất để xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất trên cơ sở thống nhất giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm, đồng thời thu thập 1 bộ hồ sơ bồi thường bảo hiểm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ bồi thường bảo hiểm; trường hợp vụ tai nạn gây tử vong đối với bên thứ ba và hành khách, hồ sơ bồi thường phải bổ sung bản sao các tài liệu liên quan của cơ quan Công an do doanh nghiệp bảo hiểm thu thập.
SỐ2|2021
Tạp chí tài chính - bảo hiểm
Tăng mức chi hỗ trợ nhân đạo
Trên cơ sở các quy định trước đây, Nghị định 03/2021/NĐ- CP cũng quy định các doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm trích tối đa 1% tổng số phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thực tế thu được của ác hợp đồng bảo hiểm gốc trong năm tài chính trước liền kề để đóng góp vào Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới. Quỹ này nhằm phát huy vai trò là cơ chế hỗ trợ cho chính sách bảo hiểm bắt buộc, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và thực hiện mục tiêu an sinh - xã hội.
Theo đó, các nạn nhân bị tai nạn giao thông được nhận một khoản hỗ trợ nhân đạo từ quỹ này trong các trường hợp không xác định được xe gây tai nạn (tài xế bỏ chạy), xe không tham gia bảo hiểm và các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo quy định tại điều 13 Nghị định này( trừ hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc của người bị thiệt hại).
Mức hỗ trợ là 30% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định 1 người/1 vụ cho các nạn nhân tử vong (tương ứng 45 triệu đồng, tăng hơn so với mức 20 triệu đồng trước đây) và 10% mức bảo hiểm theo quy định 1 người/ 1 vụ đối với các trường hợp tổn thương bộ phận.
Mức tăng phí bảo hiểm tối đa là 15%
Nghị định 03/2021/NĐ-CP quy định phí bảo hiểm là khoản tiền mà chủ xe cơ giới phải thanh toán cho doanh nghiệp bảo hiểm khi mua bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới.
Bộ Tài chính quy định phí bảo hiểm dựa trên số liệu thống kê, bảo đảm khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm, tương ứng với điều kiện bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm, mức độ rủi ro theo loại xe cơ giới và mục đích sử dụng
Tại khoản 3, Điều 7 Nghị định 03/2021/NĐ-CP quy định : “Căn cứ vào lịch sử tai nạn của từng xe cơ giới và năng lực chấp nhận rủi ro của mình, doanh nghiệp bảo hiểm chủ động xem xét, điều chỉnh tăng phí bảo hiểm. Mức tăng phí bảo hiểm tối đa là 15% tính trên phí bảo hiểm do Bộ Tài chính quy định”.
   


   46   47   48   49   50