Page 50 - 20210820 Baoviet Holdings - Magazine July 2021
P. 50

NGHIÊN CỨU TRAO ÐỔI
Quy định rõ việc tạm ứng bồi thường bảo hiểm
Khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho người được bảo hiểm số tiền mà người được bảo hiểm đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại.
Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm về vụ tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng. Mức tạm ứng từ 10- 70% mức trách nhiệm bảo hiểm và được quy định cụ thể tại điều khoản a, mục 2, điều 14 Nghị định 03/2021/NĐ-CP :
A
• 70% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tử vong.
• 50% mức bồi thường Bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.
B
• 30% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tử vong.
• 10% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.
Để tổ chức thực hiện tốt Nghị định 03/2021/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của tất các ngành các cấp có liên quan. Đối với Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, các DNBH hội viên cần chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông để tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về chế bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cho người dân nhất là các địa bàn vùng sâu vùng xa, những nơi đi lại gặp nhiều khó khăn đồng thời không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của khách hàng, đảm bảo giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm khi có sự cố bảo hiểm xảy ra. Chúng ta tin tưởng rằng trong thời gian tới tỉ trọng tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới sẽ ngày càng tăng cao.
SỐ2|2021
Tạp chí tài chính - bảo hiểm
    Trường hợp đã xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại:
  50
Trường hợp chưa xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại:
Cơ sở của nguyên tắc thế quyền
Cơ sở của nguyên tắc thế quyền nhằm đảm bảo: Số tiền người được bảo hiểm được bồi thường không vượt quá mức tổn thất thực tế của họ, tránh trường hợp người được bảo hiểm đã đòi bên thứ ba bồi thường rồi lại yêu cầu người bảo hiểm bồi thường cho thiệt hại đó.
Số tiền bồi thường mà công ty bảo hiểm đòi được của bên thứ ba không được vượt quá số tiền đã bồi thường cho người được bảo hiểm.
Thế quyền có thể được thực hiện trước hoặc sau khi bồi thường tổn thất. Trong trường hợp này, người bảo hiểm được thay mặt người được bảo hiểm để làm việc với các bên liên quan.
Để thực hiện được nguyên tắc này, người được bảo hiểm phải phối hợp với người bảo hiểm và cung cấp các biên bản, giấy tờ, chứng từ, thư từ... cần thiết cho người bảo hiểm.
   

   48   49   50   51   52