Page 51 - 20210820 Baoviet Holdings - Magazine July 2021
P. 51

 THẾ QUYỀN ĐÒI BÊN THỨ BA
trong bảo hiểm phi nhân thọ
TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN
Nguyễn Hữu Cường
Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
Bài viết đề cập về góc nhìn và cách vận hành nguyên lý thế quyền trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ - lĩnh vực bảo hiểm xe cơ giới. Thế quyền là một trong 8 nguyên lý căn bản trong bảo hiểm. Thế quyền được hiểu một cách đơn giản như sau: “Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm do người/ bên thứ ba đã gây thiệt hại cho đối tượng được bảo hiểm, sau khi trả tiền bồi thường cho người được bảo hiểm, người bảo hiểm (doanh nghiệp bảo hiểm) được quyền truy đòi người có lỗi gây ra tổn thất đó (người thứ ba) trong phạm vi số tiền đã trả”. Như vậy, đây là nguyên tắc dịch chuyển quyền từ người được bảo hiểm sang doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) sau khi DNBH nhận trách nhiệm bồi thường hoặc đã bồi thường.
Quy định trong luật và quy tắc bảo hiểm
Nguyên tắc này đã được cụ thể hóa trong luật kinh doanh bảo hiểm như sau:
   E
Yêu cầu người thứ ba bồi hoàn số tiền bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm đã bồi thường cho người được bảo hiểm do người thứ ba gây ra đối với tài sản và trách nhiệm dân sự;”
 Mục E, Khoản 1,
Điều 17 về quyền của DNBH
1 Trong trường hợp người thứ ba có lỗi gây thiệt hại cho người được bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm đã trả tiền bồi thường cho người được bảo hiểm thì người được bảo hiểm phải chuyển quyền yêu cầu người thứ ba bồi hoàn khoản tiền mà mình đã nhận bồi thường cho doanh nghiệp bảo hiểm.
Điều49
Trách nhiệm chuyển quyền
 yêu cầu bồi hoàn
2 Trong trường hợp người được bảo hiểm từ chối chuyển quyền cho doanh nghiệp bảo hiểm, không bảo lưu hoặc từ bỏ quyền yêu cầu người thứ ba bồi thường thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền khấu trừ số tiền bồi thường tuỳ theo mức độ lỗi của người được bảo hiểm.
3 Doanh nghiệp bảo hiểm không được yêu cầu cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người được bảo hiểm bồi hoàn khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã trả cho người được bảo hiểm, trừ trường hợp những người này cố ý gây ra tổn thất.”
   www.baobiet.com.vn
51
 


   49   50   51   52   53