Page 60 - 20210820 Baoviet Holdings - Magazine July 2021
P. 60

NGHIÊN CỨU TRAO ÐỔI
 HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT
VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM CON NGƯỜI
 ThS. LS. Phí Thị Quỳnh Nga
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
 Trong 20 năm đi vào thực tiễn cuộc sống, Luật kinh doanh bảo hiểm trong đó bao gồm các quy định pháp luật về hợp đồng bảo hiểm con người đã có những tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước như: i) tạo khung pháp lý để thị trường bảo hiểm phát triển, sản phẩm bảo hiểm từng bước được đa dạng hóa, các kênh phân phối bảo hiểm được mở rộng, góp phần thực hiện chính sách ổn định kinh tế vĩ mô và bảo vệ tài chính cho các nhà đầu tư, góp phần bổ trợ cho các chính sách an sinh xã hội của nhà nước; ii) đáp ứng nhu cầu và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho những người tham gia bảo hiểm; iii) tạo cơ sở, nền móng cho thị trường bảo hiểm Việt Nam có khả năng hội nhập với các thị trường bảo hiểm quốc tế và khu vực, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng và Nhà nước, và iv) thiết lập khung pháp lý tương đối hoàn thiện đảm bảo công tác quản lý, giám sát, thanh kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm hiệu quả.
SỐ2|2021
Tạp chí tài chính - bảo hiểm
60
Luật Kinh doanh bảo hiểm được Quốc hội thông qua ngày 09/12/2000, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2001 (đã được sửa đổi, bổ sung bằng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm được Quốc hội thông qua ngày 01/7 /2001 và ngày 14/6/2019).
   
   58   59   60   61   62