Page 31 - 20210820 Baoviet Holdings - Magazine July 2021
P. 31

   Các doanh nghiệp Fintech được chia thành 2 nhóm. Nhóm 1làcáccôngtycungcấpcáccôngcụkỹthuậtsốđểtạora các sản phẩm tài chính mới cho người tiêu dùng nhằm cải thiện cách các cá nhân vay mượn, quản lý tiền bạc, tài trợ vốn cho các doanh nghiệp mới thành lập .... Nhóm 2 là các công ty cung cấp các sản phẩm công nghệ nhằm hỗ trợ cho hoạt động của các Fintech và các định chế tài chính, ví dụ: công cụ bảo mật, nhận diện khách hàng, quản lý rủi ro, quản lý và phân tích dữ liệu, quản lý quan hệ khách hàng ....
Khác với thị trường tài chính truyền thống gồm hai đối tượng các định chế tài chính (NH, công ty tài chính, đầu tư, bảo hiểm, chứng khoán ...) và khách hàng, đối tượng của Fintech gồm 3 bên: các định chế tài chính, các công ty Fintech và khách hàng tác động qua lại lẫn nhau. Các định chế tài chính hợp tác sâu rộng với các công ty Fintech do nhận thấy tầm quan trọng của công nghệ đồng thời cũng trực tiếp đầu tư vào các công ty Fintech hay các hoạt động nghiên cứu để chủ động nắm giữ công nghệ mới và chiếm giữ thị trường.
   www.baobiet.com.vn
31
 


   29   30   31   32   33