Các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm


Tên văn bản

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Nội dung văn bản

Tải về

Luật Kinh doanh bảo hiểm 24/2000/QH10

09/12/2000

Quốc hội

Luật quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Tải về

Nghị định 45/2007/NĐ-CP

27/03/2007

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Tải về

Nghị định 46/2007/NĐ-CP

27/03/2007

Chính phủ

Quy định chế độ tài chính với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Tải về

 

       

Luật sửa đổi bổ sung Luật kinh doanh bảo hiểm

61/2010/QH12

24/11/2010

Quốc hội

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

Tải về

Nghị định 123/2011/NĐ-CP

28/12/2011

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi bổ sung nghị định 45/2007/NĐ-CP

Tải về

Thông tư 124/2012/TT-BTC

30/07/2012

Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành nghị định 45/2007/NĐ-CP và Luật Sửa đổi bổ sung luật Kinh doanh bảo hiểm

Tải về

Tải về phụ lục

Thông tư 125/2012/TT-BTC

30/07/2012

Bộ Tài chính

Quy định về các khoản mục chi phí trong kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ

Tải về

Thông tư 232/2012/TT-BTC

28/12/2012

Bộ Tài chính

Hướng dẫn kế toán áp dụng với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài

Tải về

Nghị định 98/2013/NĐ-CP

28/08/2013

Chính phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

Tải về

Nghị định 68/2014/NĐ-CP

09/07/2014

Chính phủ

Sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 45/2007/NĐ-CP

Tải về

Thông tư 194/2014/TT-BTC

 

17/12/2014

Bộ Tài chính

Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 124/2012/TT-BTC và Thông tư 125/2012/TT-BTC

Tải về

Nghị định 12/2015/NĐ-CP

12/02/2015

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật và thuế sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế

Tải về

Quyết định 15/QĐ-QLBH

 

10/03/2015

Bộ Tài chính

Ban hành quy chế tổ chức thi, cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Tải về

Nghị Định 73/2016/NĐ-CP của Chính phủ 01/07/2016 Chính Phủ  Quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm Tải v

 
Chia sẻ bài viết qua: