Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt gồm có :

Ông Nguyễn Hồng Tuấn Chủ tịch Hội đồng Thành viên ;
Ông Nguyễn Xuân Việt – Tổng giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt - Thành viên Hội đồng Thành viên;
Ông Quách Thành Nam – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt- Thành viên Hội đồng Thành viên;
Ông Nguyễn Xuân Hòa – Trưởng Ban Tài chính Tập đoàn Bảo Việt- Thành viên Hội đồng Thành viên;


Chia sẻ bài viết qua: