Hội đồng Thành viên

Hội đồng Thành viên của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt gồm có:

  • Ông Nguyễn Xuân Việt –  Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám Đốc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt;
  • Ông Quách Thành Nam – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt –  Thành viên Hội đồng Thành viên;
  • Ông Nguyễn Xuân Hòa – Trưởng Ban Tài chính Tập đoàn Bảo Việt   Thành viên Hội đồng Thành viên;
  • Ông Nguyễn Hồng Tuấn   – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Bảo Việt -  Thành viên Hội đồng Thành viên.


Chia sẻ bài viết qua: