• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt thông báo về việc thay đổi nhân sự
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt thông báo về việc thay đổi nhân sự
24.01.2011 - 12:00

Ngày 24 tháng 01 năm 2011, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã có Quyết định số 96/2011/QĐ-HĐQT về việc điều động Ông Lưu Thanh Tâm, Giám đốc Khối Quản lý Bất động sản Tập đoàn Bảo Việt sang công tác tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2011FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube