• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về nhân sự chủ chốt
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về nhân sự chủ chốt
17.04.2015 - 05:13

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tập đoàn Bảo Việt với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube