• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐQT và 14/2012/NQ-HĐQT của phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2012-2017 ngày 29 tháng 11 năm 2012
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐQT và 14/2012/NQ-HĐQT của phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2012-2017 ngày 29 tháng 11 năm 2012
30.11.2012 - 02:08

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) xin kính công bố thông tin về Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐQT của phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2012-2017 và Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐQT của phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2012-2017 ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, bao gồm: Nghị quyết số: 03/2012/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV như các files kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube