• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận về nguyên tắc về việc niêm yết cổ phiếu của Tập đoàn Bảo Việt
Công bố thông tin

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận về nguyên tắc về việc niêm yết cổ phiếu của Tập đoàn Bảo Việt
16.11.2010 - 03:58

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2009/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, ngày 25/5/2009, Tập đoàn Bảo Việt đã chính thức nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có Thông báo số 322/TB-SGDHCM ngày 25/5/2009 về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu:

- Tổ chức đăng ký niêm yết: Tập đoàn Bảo Việt

- Tên tiếng Anh: BaoViet Holdings

- Địa chỉ trụ sở chính: số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

-Vốn Điều lệ: 5.730.266.050.000 đồng (Năm nghìn bảy trăm ba mươi tỷ hai trăm sáu mươi sáu triệu không trăm năm mươi nghìn đồng)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 573.026.605 cổ phiếu (Năm trăm bảy mươi ba triệu không trăm hai mươi sáu nghìn sáu trăm lẻ năm cổ phiếu)

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

-Tên tổ chức tư vấn niêm yết: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Ngày 05/6/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 1079/SGDHCM-NY chấp thuận về nguyên tắc về việc niêm yết 573.026.605 cổ phiếu của Tập đoàn Bảo Việt.
QHCC


FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube