• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Limited đã hoàn tất việc thanh toán tiền mua cổ phần từ đợt phát hành riêng lẻ của Tập đoàn Bảo Việt
Công bố thông tin

HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Limited đã hoàn tất việc thanh toán tiền mua cổ phần từ đợt phát hành riêng lẻ của Tập đoàn Bảo Việt
15.11.2010 - 11:45

Thực hiện cam kết giữa Tập đoàn Bảo Việt và HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Limited, trên cơ sở Nghị quyết số 1527/2009/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/12/2009 của Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt. Ngày 19/01/2010, HSBC Insurance (Asia Pacific) Holdings Limited đã hoàn tất việc chuyển số tiên 1.878.886.590.000 đồng (Một nghìn tám trăm bảy mươi tám tỷ, tám trăm tám mươi sáu triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng) để thanh toán tiền mua cổ phần từ đợt phát hành riêng lẻ của Tập đoàn Bảo Việt, thông tin cụ thể như sau:
 
 
- Số lượng cổ phần mua: 53.682.474 cổ phần.
 
- Giá mua: 35.000 đồng Việt Nam/01 cổ phần.
 
 
Tập đoàn Bảo Việt đang tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật để hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ cho HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Limited để nâng tỷ lệ năm giữ cổ phần của HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Limited tại Tập đoàn Bảo Việt lên 18%.
 
QHCC


FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube