• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Công bố Kết quả hoạt động kinh doanh Quý III/2008
Công bố thông tin

Công bố Kết quả hoạt động kinh doanh Quý III/2008
16.11.2010 - 03:57

Tài liệu đính kèm:

Tính đến hết tháng 9 năm 2008, tổng doanh thu toàn Tập đoàn Bảo Việt đạt 6.644 tỷ đồng, tương đương 76% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm là 5.175 tỷ đồng, đạt 75,7% kế hoạch năm; doanh thu từ hoạt động tài chính là 1.444 tỷ đồng, đạt 77,6% kế hoạch năm.

Kết quả hoạt động kinh doanh trên cho thấy, việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của toàn Tập đoàn đáp ứng được yêu cầu kế hoạch đề ra.

Tóm lược Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ và các công ty con được Tập đoàn đầu tư 100% vốn điều lệ:
Đơn vị tính: triệu đồng
STT Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Luỹ kế

I

Tổng doanh thu

2.026.685

6.644.545

1

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm

1.624.793

5.174.965

2

Doanh thu từ hoạt động tài chính

395.574

1.443.828

3

Doanh thu khác

6.318

25.752

II

Tổng chi phí

1.845.917

6.151.353

III

Lợi nhuận trước thuế

180.768

493.192

QHCCFB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube