• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Bảo Việt công bố kết quả lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2011 đạt 665 tỷ đồng
Công bố thông tin

Bảo Việt công bố kết quả lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2011 đạt 665 tỷ đồng
30.08.2011 - 10:10

Lĩnh vực kinh doanh nòng cốt tiếp tục tăng trưởng, doanh thu hợp nhất tăng 19%

Hôm nay Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo Việt) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011 theo đó doanh thu hợp nhất đạt 7.002 tỷ đồng, tăng 1.119 tỷ, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng hai con số là 19% so với cùng kỳ năm 2010. 

Mặc dù nền kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2011 gặp nhiều khó khăn, các lĩnh vực kinh doanh nòng cốt của Bảo Việt vẫn đạt mức tăng trưởng 2 con số. Doanh thu từ hoạt động bảo hiểm đạt 4.518 tỷ đồng, tăng trưởng 12,4% so với cùng kỳ năm 2010. Doanh thu từ các hoạt động tài chính đạt 1.572 tỷ đồng, tăng trưởng 12,7%; từ hoạt động ngân hàng đạt 799 tỷ đồng, tăng trưởng 110%.

Doanh thu khai thác mới của bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng 35,4% so với cùng kỳ 2010. Doanh thu khai thác mới tăng trưởng cao là do Bảo Việt đã đầu tư nâng cao năng suất, hiệu quả và tính chuyên môn hóa hệ thống phân phối trên toàn quốc, các sản phẩm bảo hiểm được thiết kế đa dạng, đảm bảo đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Doanh thu phí bảo hiểm gốc của bảo hiểm phi nhân thọ đạt mức tăng trưởng 14,6% so với 6 tháng đầu năm 2010 do các nghiệp vụ có tỷ trọng doanh thu lớn đều có tốc độ tăng trưởng khá cao như bảo hiểm sức khỏe (54,2%) bảo hiểm xe cơ giới (18,3%), bảo hiểm hàng hóa (20,3%).

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tập đoàn đạt 665 tỷ đồng, hoàn thành 46% kế hoạch năm. Sự giảm nhẹ của lợi nhuận trước thuế là do tăng các khoản chi phí trích lập dự phòng do thị trường chứng khoán tiếp tục suy giảm so với thời điểm 31/12/2010.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đóng góp 70% tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Bảo Việt; trong đó lợi nhuận trước thuế của kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ đạt 199 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đạt 268 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động ngân hàng 6 tháng đạt 225 tỷ đồng, cao hơn 31% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt cho biết: “Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, Bảo Việt đang tập trung xây dựng nền tảng cho sự phát triển bền vững, các lĩnh vực kinh doanh nòng cốt của Bảo Việt vẫn đạt tốc độ tăng trưởng khá, doanh thu hợp nhất tăng 19% thể hiện những nỗ lực trong hoạt động kinh doanh của toàn Tập đoàn”.

Kết quả kinh doanh hợp nhất

  • Doanh thu hợp nhất đạt 7.002 tỷ đồng, tăng 1.119 tỷ, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 19%, trong đó:

-    Doanh thu từ hoạt động bảo hiểm đạt 4.518 tỷ đồng, tăng trưởng 12,4%, chiếm 66,1% tổng doanh thu hợp nhất.

-    Doanh thu hoạt động tài chính đạt 1.572 tỷ đồng, tăng trưởng 12,7%, chiếm 22,5% tổng doanh thu hợp nhất.

-    Doanh thu hoạt động ngân hàng đạt 799 tỷ đồng, tăng trưởng 110%, chiếm 11,4% tổng doanh thu hợp nhất.

  • Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 665 tỷ (hoàn thành 46% kế hoạch năm)

-    Bảo hiểm nhân thọ : 268 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 40% (6 tháng 2010: 39%)

-    Bảo hiểm phi nhân thọ : 199 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 30% (6 tháng 2010: 31%)

-    Dịch vụ tài chính* : 125 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 19% (6 tháng 2010: 21%)

-    Dịch vụ ngân hàng : 73 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 11% (6 tháng 2010: 9%)

* “Dịch vụ tài chính” bao gồm lợi nhuận và thu nhập đầu tư từ hoạt động quản lý‎ quỹ và kinh doanh chứng khoán.

Kết quả kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt (Công ty mẹ)
  • Lợi nhuận trước thuế đạt 411 tỷ đồng (hoàn thành 43% kế hoạch năm)
  • Tổng Doanh thu đạt 709 tỷ đồng, tăng 28 tỷ so với cùng kỳ năm 2010 
  • Tổng tài sản đạt 12.998 tỷ, tăng 228 tỷ sau 6 tháng (31/12/2010: 12.770 tỷ đồng) 
  • Năng lực tài chính được tăng cường: Nguồn vốn chủ sở hữu tăng từ 10.510 tỷ đồng lên đến 11.324 tỷ đồng

Tập trung thực hiện các giải pháp “Một Bảo Việt- Một nền tảng mới”

6 tháng đầu năm 2011, Bảo Việt đã tập trung thực hiện 08 nhóm giải pháp trọng tâm theo chủ trương xây dựng “Một Bảo Việt, Một nền tảng mới” gồm hoàn thiện mô hình quản trị theo các chuẩn mực quốc tế; phát triển và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin; phát triển nguồn nhân lực; phát triển thương hiệu; nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư và tăng cường phối hợp giữa các đơn vị nhằm phát huy sức mạnh tổng thể, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ khách hàng. Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ và các chính sách của Đảng và nhà nước, Bảo Việt chú trọng triển khai các giải pháp kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời tuân thủ các quy định về hạn chế tăng trưởng tín dụng nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube