• Cỡ chữ
English
  • BVH : 59,20
  • 1,50 (2,60%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Đại hội đồng cổ đông thành lập Tập đoàn Bảo Việt
Đại hội đồng cổ đông / AGM

Đại hội đồng cổ đông thành lập Tập đoàn Bảo Việt
15.11.2010 - 01:51

1 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thành lập

 

3 - Giấy xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Tập đoàn Bảo Việt

 
 
 
 

9- Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt

10 - Sơ yếu lý lịch của ứng viên vào Hội đồng Quản trị / Ban Kiểm soát Tập doàn Bảo Việt (Curriculum vitae)

 
 
Branch Locator

Bảo hiểm du lịch