• Cỡ chữ
English
  • BVH : 40,70
  • -1,50 (-3,69%)
Website của Bảo Việt
Báo cáo tài chính năm 2013

Các báo cáo VAS

Ngày phát hành

Kỳ báo cáo

Báo cáo Dung lượng
30/08/13 6 tháng

Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2013 của Tập đoàn Bảo Việt (sau soát xét)

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013 của Tập đoàn Bảo Việt (sau soát xét)

 
15/08/13 6 tháng  
15/05/13 Quý 1  
       

 

Các báo cáo IFRS

Ngày phát hành

Kỳ báo cáo

Báo cáo Dung lượng
18/10/13 6 tháng Các báo cáo tài chính hợp nhất tóm lược cho mục đích đặc biệt giữa niên độ ngày 31 tháng 06 năm 2013 (IFRS)  
31/07/13 Quý 1

Các báo cáo tài chính hợp nhất tóm lược cho mục đích đặc biệt giữa niên độ ngày 31 tháng 03 năm 2013 (IFRS)

9.0MB